0 %

Kontakt

ul. Lutosławskiego 27
05-080, Klaudyn
Kom. 601 525 818
Tel. (22) 243 09 39
e-mail: kontakt@biurowersja.pl

Regulamin wykonywania tłumaczeń w Biurze Tłumaczeń WERSJA

Warunki ogólne

1.Biuro tłumaczeń WERSJA (dalej: BT WERSJA) wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz z przyjętymi dobrymi praktykami.

1.1 Wszystkie tłumaczenia są wykonywane przez BT WERSJA wyłącznie po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia zlecenia w formie pisemnego zlecenia na daną usługę.

1.2. Przy pierwszym zamówieniu Zleceniodawca przesyła mailem wypełniony formularz zamówienia, który podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Zleceniodawcy wobec kontrahentów, oraz odpis KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
1.3. W przypadku stałej współpracy BT WERSJA przyjmuje zamówienia pocztą elektroniczną.
1.4. Brak pisemnego zamówienia zwalnia BT WERSJA z obowiązku wykonania usługi.
1.5. Złożenie zlecenia tłumaczenia w formie pisemnej za pośrednictwem formularza zamówienia bądź poczty elektronicznej, oznacza, że Zleceniodawca zapoznał się z niniejszym Regulaminem wykonywania tłumaczeń i w pełni go akceptuje.

Tłumaczenia pisemne

2. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń zwykłych jest określona (umową lub zleceniem) liczba znaków ze spacjami na stronie.

2.1. Jedna strona tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków ze spacjami.
2.2. Podstawą rozliczenia z Klientem jest liczba stron w gotowym tłumaczeniu. Liczba stron tłumaczenia zwykłego jest zaokrąglana zawsze w górę, do jednego miejsca po przecinku. Każda nowo rozpoczęta strona w tłumaczeniu przysięgłym jest liczona jako pełna.
2.3. Obliczanie liczby stron tłumaczenia: a) MS Word: za pomocą funkcji \”Statystyka wyrazów”; b) MS Excel: zawartość jest przenoszona i liczona w MS Word; PowerPoint: liczba slajdów jest dzielona przez 3 lub ilość wyrazów przez 240 przy czym wyższa wartość z tych działań jest brana do rozliczenia c) inne formaty: według indywidualnych ustaleń; d) tłumaczenia przysięgłe: według zasad określonych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
2.4. Tłumaczenia przysięgłe są wykonywane z kopii lub na podstawie okazanego oryginału.
2.5. Zlecenia wykonywane w trybie zwykłym są przekazywane Zleceniodawcy do godziny 17.00 w dniu realizacji zlecenia lub według indywidualnych ustaleń. Termin realizacji zlecenia jest liczony od następnego dnia roboczego po przyjęciu zlecenia.

2.6. Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji, które wymaga dodatkowej korekty.
2.7. W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, BT WERSJA nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia. Elementy te będą odtwarzane i uwzględnione w tłumaczeniu po dodatkowych ustaleniach ze Zleceniodawcą. W porozumieniu ze Zleceniodawcą BT WERSJA ustala jednak taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Zleceniodawcy bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp.
2.8. Jeśli Zleceniodawca wstrzyma realizację tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za rzeczywiście wykonaną pracę oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez BT WERSJA w związku z przygotowaniem do świadczenia zleconych usług.
2.9. Reklamacje muszą być zgłoszone w formie pisemnej z uzasadnieniem reklamowanych uchybień w ciągu 7 dni roboczych od daty wykonania tłumaczenia przez BT WERSJA.

Odpowiedzialność i prawa autorskie

3. Odpowiedzialność materialna za wszelkie ewentualne szkody związane z dostarczeniem wadliwego tłumaczenia przez BT WERSJA jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia.

3.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Zleceniodawca zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. BT WERSJA jest jednak zobowiązane do niezwłocznego usunięcia ewentualnych, zgłoszonych wad tłumaczenia.

3.2. Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Zleceniodawcę bezpośrednio po uregulowaniu pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez WERSJA.

Tłumaczenia ustne

4. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza ze Zleceniodawcą).

4.1. Minimalną opłatę dzienną naliczamy za tzw. blok tzn. 4 godziny pracy tłumacza, a w przypadku tłumaczeń wyjazdowych (poza Warszawę), minimalna opłata naliczana jest za 8 godzin dziennie (2 bloki).
4.2. Fakt nieskorzystania z usług zamówionego tłumacza nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku poniesienia pełnych kosztów wynajęcia tłumacza.
4.3. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania tłumacza pokrywa Zleceniodawca, czas podróży liczy się jako czas pracy tłumacza.
4.4. Za pracę w godzinach 20.00 – 6.00 oraz za pracę w dni ustawowo wolne od pracy doliczamy 100% do ceny podstawowej.
4.5. Opłata za dzień przerwy w tłumaczeniach ustnych, wykonywanych poza miejscem zamieszkania tłumacza, wynosi nie mniej niż 50% stawki za dzień pracy (8 godzin).
4.6. Tłumaczowi przysługują w tym czasie wszelkie świadczenia jak za dzień pracy.
4.7. W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy z usług zamówionego tłumacza na 48 godzin przed ustalonym terminem tłumaczenia, Zleceniodawca zobowiązany jest uiścić zapłatę za jeden blok 4 godzinny pracy tłumacza.
4.8. W przypadku odwołania przez Zleceniodawcę zamówionego tłumaczenia w dniu wykonania usługi, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty pełnej sumy wynagrodzenia.
4.9. Zleceniodawcy korzystający z usług BT WERSJA zobowiązują się przez 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bez pośrednictwa BT WERSJA z tłumaczami ustnymi BT WERSJA, którzy wykonywali tłumaczenia dla Zleceniodawcy.

Poufność

5. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.), wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

5.1. Na życzenie Zleceniodawcy, BT WERSJA może wypełnić dodatkowy dokument stanowiący zobowiązanie do zachowania poufności.

Zasady dokonywania płatności

6. Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury VAT wystawionego przez BT WERSJA. Zleceniodawca uiszcza należność przelewem na numer konta podany na FV lub gotówką w siedzibie BT WERSJA. Termin płatności mija w czternastym dniu kalendarzowym po dniu wystawienia FV.

6.1. W przypadku płatności dokonywanej przelewem Zleceniodawca w opisie przelewu podaje nr faktury, której dotyczy dany przelew.
6.2 Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością BT WERSJA do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.
6.3. W przypadku przekroczenia terminu płatności, BT WERSJA ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
6.4. BT WERSJA zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia, w wysokości uzgodnionej ze Zleceniodawcą.

Postanowienia końcowe

7. Biuro tłumaczeń WERSJA może podjąć się realizacji usługi na warunkach innych niż określone w niniejszym regulaminie lub cenniku. Ustalenie takich warunków następuje wtedy w formie umowy między BT WERSJA a Zleceniodawcą specjalnie sporządzonej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, na potrzeby wykonania takiego zlecenia.

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).